Home2019 - Mesaje de Crăciun și Anul Noul

† Mitropolit NICOLAE: Pastorală la Praznicul Nașterii Domnului 2019

† NICOLAE din mila lui Dumnezeu Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii și Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe

† NICOLAE

din mila lui Dumnezeu
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii și
Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi

Iubitului cler şi dreptslăvitorilor creştini,
pace şi bucurie de la Hristos Domnul cel născut în ieslea Betleemului,
iar de la noi arhierească binecuvântare.

„Nu vă temeţi. Că, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare,
care va fi pentru tot poporul; că în cetatea lui David vi S-a născut azi Mântuitor,
Care este Hristos Domnul“ (Luca 2, 10-11)

Preacucernici Părinţi,
Iubiţi Credincioşi,

În această zi de praznic împărătesc, vă salut cu cuvintele îngerilor vestitori ai minunii din ieslea Betleemului. Vă salut şi vă vestesc bucurie mare, căci Hristos Domnul s-a născut Mântuitor şi a împlinit făgăduința și vestirea: făgăduința lui Dumnezeu după păcatul lui Adam și vestirea profeților și a Arhanghelului Gavriil către Fecioara din Nazaret. Se cuvine să medităm în aceste zile de sărbătoare la la minunata rânduială a lui Dumnezeu săvârșită „pentru noi și pentru a noastră mântuire“.

Eva s-a lăsat amăgită în rai de șarpe și l-a îndemnat și pe Adam să devină neascultător față de Dumnezeu. Ca urmare sunt alungați din rai, nu înainte ca Dumnezeu să facă o făgăduință: „Dușmănie voi pune între tine și între femeie, între sămânța ta și sămânța ei; Acela îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul“ (Facere 3, 15). Se anunță o mare dușmănie între urmașii femeii și ai ispititorului, dușmănie ce se va încheia prin biruința Aceluia. Nu este vorba de urmașii femeii la plural, ci foarte precis de vestirea unui Mântuitor. Acela vestit aici este Hristos, Fiul lui Dumnezeu Întrupat, Născut din Fecioara Maria, „Eva cea nouă“. Acest verset de la Facere este numit Protoevanghelia, adică mai înaintea vestire a Evangheliei mântuirii în Hristos.

Despre această vestire ne încredințează și Sf. Apostol Pavel când ne vorbește despre chemarea lui Avraam și binecuvântarea lui: „făgăduințele au fost rostite lui Avraam și urmașului său. Nu zice și urmașilor – ca de mai mulți, ci ca de unul singur: și Urmașului tău, care este Hristos“ (Galateni 3,16). Făgăduința din Rai a fost confirmată și întărită prin cea adresată lui Avraam: Acela sau Urmașul este Cel ce va împlini lucrarea de răscumpărare a omului și re-împăcare a lui cu Dumnezeu.

Această făgăduință a unui Mântuitor avea să devină vestire. Prin Duhul Sfânt, ea va păstra trează în conștiința poporului iudeu, prin glasul prorocilor, nădejdea unui Mântuitor. Moise rostește cuvinte clare despre venirea lui Mesia: „Proroc ca mine vă va ridica Domnul, Dumnezeul vostru, dintre frații voștri; pe Acela să-l ascultați“ (Deuteronom 18,15). Profeții Vechiului Testament au continuat această vestire fiecare venind cu o precizare: că se va naște din Fecioară (Isaia 7, 14), că nașterea se va petrece în Betleem (Miheia 5, 2), că va pribegi prin Egipt (Oseia 11, 1), că vor fi uciși pruncii din Betleem în căutarea Lui (Ieremia 31, 15). Isaia ne oferă detalii precise despre patimile, moartea și Învierea Mântuitorului (Isaia 53).

Vestirea este împreunată cu nădejde că Dumnezeu își va împlini făgăduința. Cu această nădejde, Dreptul Simeon și prorocița Ana așteptau mângâierea lui Israel (Luca 2, 25); la fel tot poporul la ieșirea la propovăduire a Sf. Ioan Botezătorul: „Poporul fiind în așteptare și întrebându-se toți despre Ioan în cuvintele lor: Nu cumva el este Hristosul?“ (Luca 3, 15).

Făgăduința lui Dumnezeu urmată de vestirea prorocilor întru nădejde a dus la împlinire. Dumnezeu Cel ce a făgăduit se arată credincios întru cele făgăduite și rânduiește și timpul împlinirii: „Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea“ (Galateni 4, 4-5). Oare se putea o vestire mai exactă a împlinirii făgăduinței? Acela, sămânța femeii vestit în cartea Facerii este numit acum „născut din femeie“. Cel profețit de proroci este numit „născut sub Lege“, iar misiunea Lui foarte exact precizată: răscumpărare și înfiere.

Sf. Leon cel Mare vorbește despre necesitatea unei altfel de nașteri pentru răscumpărarea omenirii din slăbiciune, păcat și moarte: „a trebuit să Se nască într-un chip nou Cel Care avea să aducă trupurilor omenești harul curăției. Căci a trebuit ca nestricăciunea Celui ce Se naște să păzească fecioria celei ce naște și ca puterea revărsată a Duhului dumnezeiesc să păzească plăcutul Lui sălaș de cinste și locașul de sfințenie, fiindcă hotărâse să ridice cele căzute, să întărească cele zdrobite și să dea virtutea înfrânării înmulțită ca să poată învinge momelile trupului“. Cum se descoperă și se explică tainele mântuirii în cuvintele Părinților! Căci Întruparea Fiului lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii trebuia să respecte curăția și sfințenia celei ce L-a purtat în pântece. Și cum această descoperire ni se face nouă prilej de înțelegere și primire a tainelor dumnezeiești!

Iar despre înfierea noastră în Hristos ne lămurește marele nostru teolog Pr. Dumitru Stăniloae: „Omul devine prin Iisus Hristos fiu al lui Dumnezeu și semen al lui Iisus Hristos-Dumnezeu. E cea mai înaltă demnitate și stare la care este ridicat. Dar ce înseamnă aceasta dacă nu ridicarea la cea mai intimă comuniune eu-Tu cu Dumnezeu? Iar cine stă în comuniune cu Dumnezeu este veșnic, căci pe cine iubește Dumnezeu atât de mult încât îl primește în comuniune cu Sine, nu-l poate lăsa să piară, așa cum nici noi n-am lăsa să piară cei iubiți de noi, dacă ne-ar sta în putere“. Întruparea Fiului lui Dumnezeu din Fecioară ne aduce la statura de fii ai lui Dumnezeu, intimi ai lui Dumnezeu având șansa veșniciei. De la Nașterea Domnului ni se vestește această chemare și această șansă. Iar acestea reprezintă renașterea omului, ne spune tot Părintele Stăniloae, „restabilirea omului pe linia destinului său, ridicat până la culmea lui“.

Preacucernici Părinţi, Iubiţi Credincioşi,

Descoperirea acestor înțelesuri ale Nașterii Domnului sunt prilej de bucurie și desfătare duhovnicească, fiindcă ne-a răsărit ziua cea nouă a mântuirii, după cuvintele Sf. Leon cel Mare. Ceea ce Dumnezeu a făgăduit, ceea ce profeții au vestit, ceea ce poporul a așteptat întru nădejde s-a împlinit în Betleem prin Nașterea Pruncului Iisus. Această rânduială se cuvine descoperită și în viața fiecărui creștin care prin Botez primește făgăduința împlinită și șansa intimității cu Dumnezeu și a veșniciei. Această împlinire și această șansă a creștinului trebuie oferite lumii, semenilor, celor apropiați și celor depărtați, celor credincioși și celor necredincioși. Vestirea Nașterii Domnului primește conținut prin descoperirea acestor sensuri și aduce bucurie celor ce se învrednicesc să le primească.

Îl rugăm pe Mântuitorul Hristos Ce se naște în ieslea Betleemului să ne facă părtași mai departe acestor descoperiri pentru a ne lumina spre înțelegerea misiunii noastre pe pământ american. Cerem cu nădejde Pruncului Iisus să ocrotească comunitățile noastre, să înmulțească darurile Sale în fiecare parohie și mânăstire a Mitropoliei noastre.

Vă îmbrăţişez frăţeşte în Hristos Domnul şi vă urez să petreceţi sfintele sărbători ale Crăciunului, Anului Nou şi Bobotezei cu sănătate, pace şi bucurii duhovniceşti!

La Mulţi Ani!
Al vostru frate întru rugăciune către Dumnezeu
și doritor de tot binele ceresc,
† Mitropolit NICOLAE
Chicago,
Praznicul Naşterii Domnului, 2019

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0