HomePagina Consulară

DESPRE CONSULII ONORIFICI

DESPRE CONSULII ONORIFICI

Consulatul General al României la Chicago RĂSPUNDE ÎNTREBĂRILOR DUMNEAVOASTRĂ România poate înfiinţa, pe bază de reciprocitate, oficii consulare o

Consulatul General al României la Chicago
RĂSPUNDE ÎNTREBĂRILOR DUMNEAVOASTRĂ

România poate înfiinţa, pe bază de reciprocitate, oficii consulare onorifice pe teritoriul altor state şi poate numi consuli onorifici, potrivit normelor şi principiilor internaţionale.

Înfiinţarea Oficiilor consulare onorifice şi numirea consulilor onorifici se aprobă de către ministrul afacerilor externe, printr-o patentă consulară prevăzută cu sigiliul de stat.

Consulatul onorific se deschide prin consimţământul autorităţilor abilitate ale statului de reşedinţă.

Consulul onorific poate fi desemnat din rândul cetăţenilor români domiciliaţi în statul de reşedinţă, al cetăţenilor acestui stat sau al cetăţenilor unui stat terţ stabiliţi în statul de reşedinţă. Candidaţii propuşi trebuie să îşi asume această demnitate pe durată nedeterminată.

Persoanele propuse trebuie să deţină poziţii importante în ţările respective – oamenii politici reputaţi, personalităţi remarcabile în domeniile economic, financiar, bancar, cultural, ştiinţific, avocaţi de renume, cu independenţă financiară şi comportament adecvat funcţiei încredinţate, apropiaţi de România.

Pentru activitatea desfăşurată, consulii onorifici nu primesc din partea statului român salarii, indemnizaţii sau alte venituri şi suportă din bugetul propriu toate cheltuielile ocazionate de exercitarea funcţiei lor oficiale.

Consulii onorifici îndeplinesc atribuţii consulare care nu implică exercitarea autorităţii de stat. Oficiile consulare de carieră sunt cele care au atribuţii care implică exercitarea autorităţii de stat: acordarea cetăţeniei, vize şi paşapoarte, documente de stare civilă, transmiteri de acte judiciare şi extrajudiciare, încasarea de taxe consulare pentru serviciile prestate.

Atribuţiile generale ale consulilor onorifici sunt:

• reprezentarea intereselor României în mediile politice, economice şi culturale în care activează;
• promovarea obiectivelor României în plan politic şi economic la nivelul guvernelor locale, liderilor politici, mass-media etc;
• stimularea dezvoltării relaţiilor şi facilitarea contactelor economice şi comerciale între companii româneşti şi străine, precum şi recomandarea de agenţi economici din circumscripţia consulară şi sprijinirea încheierii de contracte comerciale;
• oferirea de informaţii privind mediul de afaceri şi oportunităţile din România;
• promovarea cooperării între reprezentanţii comunităţilor româneşti la nivel local;
• stimularea dialogului şi cooperării între comunităţile locale şi România;
• transmiterea de informaţii privind evoluţii în domeniul comercial, economic, cultural-ştiinţific în circumscripţia consulară în care activează;
• diseminarea de informaţii privind România în comunităţile şi mass-media locale;
• oferirea de asistenţă şi consultanţă cetăţenilor români aflaţi în situaţii deosebite;
• recomandarea de avocaţi pentru susţinerea intereselor persoanelor fizice şi juridice române în cadrul procedurilor judiciare şi administrative deschise în circumscripţia consulară;
• promovarea fenomenului cultural românesc în mediile în care activează;
• stimularea cooperării între universităţile româneşti şi străine.

Informaţii suplimentare:

Pentru înfiinţarea unui consulat onorific şefii misiunilor diplomatice române trebuie să precizeze:

• circumscripţia oficiului consular onorific (cu precizarea unităţilor teritorial-administrative care o compun; între acestea trebuie să existe o legătură nemijlocită),
• clasa oficiului consular onorific (cu precizarea că persoana desemnată trebuie să aibă domiciliul în oraşul în care îşi are sediul oficiul consular).
• Sediul oficiului consular onorific, rangul, circumscripţia şi persoana desemnată să îndeplinească funcţia de consul onorific sau de şef al oficiului consular sunt stabilite de MAE şi sunt supuse acceptării MAE al statului de reşedinţă.
• După primirea acordului de principiu al statului de reşedinţă, ministrul afacerilor externe semnează patenta consulară, care este înaintată, pe cale diplomatică, Ministerului Afacerilor Externe al statului de reşedinţă, pentru eliberarea exequaturului.
• Consulul onorific poate exercita funcţiile consulare numai după primirea exequaturului de la autorităţile statului de reşedinţă, în afară de situaţiile când acestea îl admit cu titlu provizoriu.
• La primirea exequaturului, şeful misiunii diplomatice, în numele MAE al României, semnează cu şeful oficiului consular onorific un Protocol, conţinând funcţiile consulare pe care acesta le poate exercita, drepturile şi obligaţiile care-i revin.
• Consulatele onorifice sunt subordonate misiunii diplomatice a României din statul de reşedinţă, care îndrumă şi coordonează activitatea oficială a consulului onorific.
• Personalul diplomatic al secţiilor consulare şi consulii de carieră sprijină activitatea consulilor onorifici şi urmăreşte modul în care aceştia îşi îndeplinesc obligaţiile înscrise în protocolul încheiat la preluarea funcţiei.
• În caz de deces, de retragere a exequaturului sau de notificare făcută de statul trimiţător statului de reşedinţă în legătură cu încetarea funcţiilor consulului onorific, consulatul se desfiinţează.
• Calitatea de consul onorific poate fi retrasă oricând de către autoritatea competentă a statului trimiţător, prin revocarea patentei consulare, dar şi de către autorităţile statului de reşedinţă, prin retragerea exequaturului.
• Şefii oficiilor consulare onorifice urmează ca rang după şefii oficiilor consulare de carieră. Ordinea de precădere a şefilor de oficii consulare onorifice se stabileşte în funcţie de data emiterii exequaturului.

Drepturile consulilor onorifici:

• să arboreze drapelul naţional al României la sediul oficiului consular onorific şi pe mijloacele de transport, atunci când acestea sunt folosite în interes de serviciu;
• să plaseze pe clădirea în care funcţionează oficiul consular onorific stema de stat a României şi să aplice o inscripţie corespunzătoare cu denumirea şi rangul oficiului consular, în limba română şi în limba statului de reşedinţă;
• să primească sprijin din partea autorităţilor statului de reşedinţă pentru obţinerea localului oficiului consular onorific;
• să se deplaseze pe teritoriul statului de reşedinţă, sub rezerva legilor şi a regulamentelor referitoare la zonele în care accesul este interzis sau reglementat din motive de securitate naţională;
• să aplice sigiliul şi ştampila pe documentele oficiale emise de oficiul consular;
• să comunice cu guvernul, cu misiunile diplomatice şi cu celelalte oficii consulare ale României prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv valiza diplomatică sau consulară, pentru orice scop oficial;
• să comunice cu cetăţenii români aflaţi pe raza circumscripţiei consulare;
• să comunice cu autorităţile locale competente din circumscripţia consulară;
• să solicite informaţii de la autorităţile locale din circumscripţia consulară în caz de deces al unui cetăţean român, de instituire a tutelei sau curatelei unui cetăţean român, de producere a unui accident rutier în care este implicat un cetăţean român, de naufragiu al unei nave care navighează sub pavilion românesc, ori în caz de accident al unei aeronave înmatriculate în România;
• să viziteze cetăţeanul român arestat sau privat de libertate sub orice formă, ori aflat în executarea unei pedepse privative de libertate în circumscripţia consulară, în cazul în care cel în cauză nu se opune;
• să beneficieze de distincţiile şi onorurile specifice recunoscute de legislaţia română, legislaţia locală şi practica internaţională;

Îndatoriri:

• să asigure un local corespunzător pentru sediul oficiului consular care să nu lezeze demnitatea şi prestigiul statului român şi să suporte toate cheltuielile de funcţionare a acestuia;
• să păstreze separat corespondenţa oficială şi arhiva consulară şi să asigure protecţia lor, în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Viena din 1963;
• să aibă în toate împrejurările o comportare demnă şi morală ireproşabilă;
• să nu folosească poziţia sa oficială pentru obţinerea de avantaje personale incompatibile cu calitatea de consul onorific;
• să nu facă declaraţii incompatibile cu calitatea sa oficială, care ar putea prejudicia relaţiile României cu statul de reşedinţă sau cu alte state;
• să anunţe de îndată, prin orice mijloace, instituţiile abilitate ale statului român în cazul în care se iniţiază împotriva sa o procedură judiciară de către autorităţile statului de reşedinţă, ori urmează a fi reţinut pentru executarea unei pedepse privative de libertate;
• să informeze autorităţile române competente în cazul în care autorităţile statului de reşedinţă decid sau au în vedere să-i retragă recunoaşterea calităţii de consul onorific ori intenţionează s-o facă şi să comunice motivele unei astfel de decizii;
• să informeze misiunea diplomatică română atunci când lipseşte mai mult timp din localitatea de reşedinţă, când se află în concediu de odihnă sau când este împiedicat să-şi îndeplinească sarcinile oficiale;
• să solicite expres consimţământul autorităţilor române când autorităţile statului de reşedinţă, indiferent de motivele invocate, încearcă să pătrundă în sediul oficiului consular, în încăperile în care se află corespondenţa oficială şi arhiva, sau i se solicită să depună mărturie în calitate de expert în materie de legislaţie română;
• în cazul încălcării statutului de consul onorific sau al comiterii de fapte incompatibile cu calitatea de reprezentant al statului român, ministrul afacerilor externe al României poate hotărî revocarea patentei consulare.

Pentru relații consulare contactați:
Consulatul General al României la Chicago
TEL. (312) 573-1436
http://chicago.mae.ro/

Articol apărut în ediția tipărită nr. 310/2018

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0