HomeSpiritualitate

In Memoriam | Dr. Charles Stanley: 30 principii de viață

In Memoriam | Dr. Charles Stanley: 30 principii de viață

Biblia conține o mulțime de promisiuni și sfaturi pentru viața noastră de zi cu zi. Din experiența și activitatea sa de peste 50 de ani în calitate de

Biblia conține o mulțime de promisiuni și sfaturi pentru viața noastră de zi cu zi. Din experiența și activitatea sa de peste 50 de ani în calitate de pastor și autor, Dr. Charles Stanley transpune aceste adevăruri în 30 de principii de viață. O moștenire pe care o lasă creștinătății globale.

Dr. Charles Stanley, influent lider creștin și autor, a murit marți, la vârsta de 90 de ani.

Predicile, podcasturile și devoționalele sale au fost văzute sau auzite în peste 115 milioane de case pe săptămână în peste 126 de țări din întreaga lume.

În momentul morții sale, Dr. Stanley putea fi auzit în fiecare națiune de pe Pământ prin intermediul emisiunilor radio, pe unde scurte sau de televiziune.

 1. Intimitatea noastră cu Dumnezeu – cea mai mare prioritate a Lui pentru viețile noastre – determină ce impact va avea viața noastră.

Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine… căci Tu ai fost ajutorul meu – Psalmul 63:1,8

 1. Supune-te lui Dumnezeu și lasă în seama Lui toate consecințele.

Petru şi apostolii ceilalţi, drept răspuns, i-au zis: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni! – Faptele Apostolilor 5:29

 1. Cuvântul lui Dumnezeu este o ancoră de neclintit în vremuri de furtună.

Această speranță o avem ca o ancoră a sufletului, o speranță sigură și neclintită, care* pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul Templului, acolo unde Isus a intrat ca un precursor pentru noi, devenind Mare Preot pentru totdeauna – Evrei 6:19-20

 1. Conștientizarea prezenței lui Dumnezeu ne dă energia necesară pentru lucrarea noastră.

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului” – Matei 28:19-20

 1. Dumnezeu nu ne cere să înțelegem voia Lui, ci doar să ne supunem, chiar dacă pare nerezonabilă.

Drept răspuns, Simon I-a zis: „Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi n-am prins nimic, dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejele!” După ce le-au aruncat, au prins o aşa de mare mulţime de peşti că începeau să li se rupă mrejele – Luca 5:5-6

 1. Culegi ceea ce ai semănat, mai mult decât ai semănat și mai târziu decât ai semănat.

Ce seamănă omul, aceea va şi secera. Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţa veşnică – Galateni 6:7-8

 1. Momentele întunecate din viața noastră vor dura doar atât timp cât este necesar pentru ca Dumnezeu să-și împlinească scopul în noi.

Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, pentru ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic – Iacov 1:2-4

 1. Du-ți toate bătăliile pe genunchi și vei câștiga de fiecare dată.

Isus a venit cu ei la un loc numit Ghetsimani… Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ şi S-a rugat, zicând: „Tată , dacă este cu putinţă, depărteazㆠde la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu” – Matei 26:36, 39

 1. A avea încredere în Dumnezeu înseamnă să privim dincolo de ceea ce vedem noi și să ne uităm la ceea ce vede Dumnezeu.

„Astăzi, Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborî şi-ţi voi tăia capul; astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor păsărilor cerului şi fiarelor pământului. Şi tot pământul va şti că Israel are un Dumnezeu. Şi toată mulţimea aceasta va şti că Domnul nu mântuieşte nici prin sabie, nici prin suliţă. Căci biruinţa este a Domnului. Şi El vă dă în mâinile noastre” – 1 Samuel 17:46-47

 1. Dacă este necesar, Dumnezeu va mișca cerul și pământul pentru a ne arăta voia Sa.

„Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi’, zice Domnul, ‘gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde” – Ieremia 29:11

 1. Dumnezeu își asumă întreaga responsabilitate pentru nevoile noastre atunci când I ne supunem.

Dumnezeul meu vă va împlini toate nevoile, după bogăția Lui, în slavă, în Hristos Isus – Filipeni 4:19

 1. Împăcarea cu Dumnezeu este rodul comuniunii cu Dumnezeu.

„Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine… Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte” – Ioan 14:1, 27

 1. Ascultarea de Dumnezeu este esențială pentru a umbla cu Dumnezeu.

Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri… Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi† fericit în lucrarea lui – Iacov 1:22, 25

 1. Dumnezeu acționează în favoarea celor care Îl așteaptă pe El să intervină.

Cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se şi cum nici n-a văzut vreodată ochiul aşa ceva: anume ca un alt dumnezeu afară de Tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El – Isaia 64-4

 1. Frângerea este cerința lui Dumnezeu pentru o slujire deplină.

Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine – 2 Corinteni 12:9

 1. Tot ceea ce dobândești în afara voii lui Dumnezeu se transformă în cele din urmă în cenușă.

Să nu-ţi pizmuiască inima pe cei păcătoşi, ci să aibă totdeauna frică de Domnul, căci este o răsplată şi nu ţi se va tăia nădejdea – Proverbe 23:17-18

 1. Suntem cei mai puternici și înalți atunci când stăm pe genunchi.

Ah, Doamne, să ia aminte urechea Ta la rugăciunea robului Tău şi la rugăciunea robilor Tăi, care vor să se teamă de Numele Tău! Dă astăzi izbândă robului Tău şi fă-l să capete trecere înaintea omului acestuia! – Neemia 1:11

 1. În calitate de copii ai unui Dumnezeu suveran, nu suntem niciodată victime ale circumstanțelor noastre.

De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său – Romani 8:28

 1. Tot ceea ce ții prea strâns, vei pierde.

„Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui” – Luca 12:15

 1. Dezamăgirile sunt inevitabile, deznădejdea este o alegere.

Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu – Psalmul 42:5

 1. Supunerea aduce întotdeauna binecuvântare.

Cine va putea să se suie la muntele Domnului?… Cel ce are mâinile nevinovate şi inima curată… Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui, dată de Dumnezeul mântuirii lui – Psalmul 24:3-5

 1. A umbla în Duhul înseamnă a asculta de îndemnurile inițiale ale Duhului.

Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti… Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul – Galateni 5: 16, 25

 1. Nu Îl poți întrece niciodată pe Dumnezeu.

Daţi, şi vi se va da; ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu† ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura – Luca 6:38

 1. A trăi viața o creștină înseamnă a-i permite lui Isus Hristos să își trăiască viața în și prin noi.

Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit† şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine – Galateni 2:20

 1. Dumnezeu ne binecuvântează pentru ca noi să putem să binecuvântăm pe alții.

Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alţii – 1 Timotei :17-18

 1. Adversitatea pe care o întâmpinăm este o punte către o relație mai profundă cu Dumnezeu.

În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos – 1 Petru 1:6-7

 1. Rugăciunea este cel mai bun mijloc de economisire a timpului în viață.

Încolo, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie proslăvit, cum este la voi – 2 Tesaloniceni 3:1

 1. Niciun creștin nu a fost vreodată chemat să „meargă singur” pe drumul său de credință.

Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie – Evrei 10:24-25

 1. Învățăm mai mult din experiențele din vale decât din vârfurile munților.

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci† Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie… Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele – Psalmul 23:4, 6

 1. O așteptare entuziastă a revenirii Domnului ne face să trăim în mod productiv.

„Iată, Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine, ca sㆠdau fiecăruia după fapta lui” – Apocalipsa 22:12

Tribuna.US

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0