HomeFamilieFamilia în Societate

Spune NU istoriei LGBT în școlile din Illinois

Spune NU istoriei LGBT în școlile din Illinois

Spune NU (impunerii subiectului) istoriei LGBT (ca obligativitate) în școlile din Illinois Dregătorii statului Illinois, aleșii reprezentanți și se

Spune NU (impunerii subiectului) istoriei LGBT (ca obligativitate) în școlile din Illinois

Dregătorii statului Illinois, aleșii reprezentanți și senatori din Springfield, lucrează în liniște la modificările curriculumului de învățământ public al statului, pentru a cere tuturor elevilor, de orice clasă, să învețe obligatoriu istoria LGBT. Nefinalizarea cursurilor impuse de istoria LGBT are consecințe grave atât pentru elevi cât și pentru părinți.

Propunerea a fost făcută de Senatorul Heather Steans, prin Proiectul de Lege Illinois SB 3249, și a trecut de votul final în Senatul de stat. În prezent, Proiectul de Lege 3249 depus la Senat, cunoscut și ca Proiectul de Lege Illinois HB 5596 depus la Camera Reprezentanților, este dezbătut de membrii Camerei.

În cazul în care Proiectul de Lege 3249 este promulgat ca lege, elevii nu vor fi eligibili pentru a absolvi clasa a 8-a dacă nu finalizează planul de cursuri obligatorii privind „studiul rolurilor și contribuțiilor persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale și transgender în istoria acestăți țări și a acestui stat”.

Curriculumurile privind istoria LGBT se întind de la nivelul gradiniței, până la finalizarea clasei a 12-a. Copiii din sistemul de învățământ public din Illinois, începând cu vârsta de 4 ani, vor fi obligați să învețe prin sesiuni de povești susținute de travestiți sau prin citirea poveștii „Heather are două mame”. Toate acestea sunt prezentate în Setul de Instrumente pentru Școala Elementară Ready, Set, Respect: GLSEN.

În formularea actuală a Proiectului de Lege 3249 din Senat, părinții din Illinois sunt forțați să se conformeze modificărilor aduse curriculumului, sau copilul lor, „elevul” nu va absolvi gimnaziul/liceul. Dacă părinții decid să-i retragă de la acest plan de cursuri, elevii ar putea fi declarați absenți.

În Illinois, părinții poti fi acuzați de un Delict clasa C, având în vedere că absenteismul cronic este considerat un tip de neglijare a copilului. Dacă o persoană este găsită vinovată, el sau ea ar putea primi până la 30 de zile de închisoare și o amendă de 1500 de dolari.

Aceasta nu este o poveste de groază doar în Illinois. Drepturile părinților sunt atacate pe întreg teritoriul Statelor Unite. Legislaturile de stat consideră că școlile știu mai bine cum să fie părinți decât adevărații părinți.

Multe state au o serie prevederi în curriculumurile de educație sexuală care le oferă părinților dreptul de a-și retrage copiii din planurile de cursuri asociate. Dar promotorii Planned Parenthood și LGBT colaborează pentru a da naștere unori idei creative, solicitând legiuitorilor de stat să introducă agenda lor în alte domenii de studiu, cum ar fi istoria și știința.

În acest moment, drepturile părinților nu sunt respectate, iar părinții nu au opțiunea de retragere din educația sexuală.

Lucrăm pentru a convinge membrii Camerei Reprezentanților din Illinois să ofere posibilitatea ca părinții să poată opta pentru retragere. Dar avem nevoie de ajutorul tău. Ei trebuie să știe că acest lucru e important pentru tine!

Semnează petiția împotriva Proiectului de Lege 3249 din Senat și cere opțiunea de retragere pentru părinți!

PETIȚIE CĂTRE CAMERA REPREZENTAȚILOR DIN ILLINOIS
Sunt solidar cu părinții îngrijorați și cu membrii activi ai comunității împotriva amendamentului adus Proietului de Lege 3249 din Senat / 5596 din Cameră, care impune tuturor elevilor să învețe istoria LGBT.

Proiectul de Lege 3249 din Senat / 5596 din Cameră mandatează că elevii nu sunt eligibili să absolve clasa a 8-a dacă nu finalizează planurile de curs privind istoria LGBT, iar părinții sunt forțați să se conformeze curriculumului ori pot primi o amendă usturătoare sau închisoare.

Planurile de curs propuse includ teme extrem de controversate: căsătoria între persoane de același sex, ideologia de gen, activismul pentru susținerea elevilor care folosesc băile și vestiarele sexului opus în școli sau în alte locuri publice și explorarea sexualității.

Părinții trebuie să aibă dreptul de retragere. NU Proiectului de Lege 3249 din Senat / Proiectului de Lege 5596 din Cameră.

Cu sinceritate,
[Numele tău]

ENGLISH VERSION

Petition to: Illinois House of Representatives
No LGBT History in Illinois Schools

llinois lawmakers are quietly working on changes to the State’s public education curriculum to require all grade level students to learn LGBT history. Failure to complete the required classwork on LGBT history comes with grave consequences to the student and parent(s).

The proposal was made in Senate Bill 3249 by Senator Heather Steans and has passed the final vote in the State Senate. Senate Bill 3249, as known as House Bill 5596, is currently being debated by members of the House of Representatives.

If Senate Bill 3249 is signed into law, students are not eligible to graduate the 8th grade unless they complete the required lesson plan on “a study of the roles and contributions of lesbian, gay, bisexual, and transgender people in the history of this country and this State.”

Curriculums on LGBT history range from Kindergarten to the completion of 12th grade. Children in the Illinois public school system, as young as 4 years old, will be required to learn by being subjected to a drag queen story time or by reading “Heather Has Two Mommies”. This is designated in the Ready, Set, Respect: GLSEN’s Elementary School Toolkit.

In the current wording of Senate Bill 3249, parents in Illinois are forced to comply with changes to the curriculum, or their child, “the student,” won’t graduate from Middle/Junior High School. Students could be declared truant if parents decide to remove them from the lesson plan.

In Illinois, parents can be charged with a Class C misdemeanor because chronic truancy is deemed as a type of child neglect. If a person is found guilty, he or she could face up to 30 days in jail and a $1,500 fine.

This isn’t only an Illinois horror story. Parents’ rights are being attacked all throughout the United States. State legislatures believe that schools know how to parent better than parents.

Many states have provisions in sex education curriculums which give parents the right to opt their child out of related lesson plans. But, Planned Parenthood and LGBT advocates are working together to get creative by asking state legislatures to insert their agenda into other areas of study, such as history or science.

At this current moment, parents’ rights are not respected and parents do not have an opt-out outside of sex education.

We are working to reach members of the Illinois House of Representatives to demand an opt-out for parents. But, we need your help. They need to know this matters to you!

Sign our petition opposing Senate Bill 3249 and demand an opt-out for parents.

Petition to: Illinois House of Representatives

I stand united with concerned parents and active members of the community against the amendment to Senate Bill 3249/House Bill 5596 which requires all students to learn LGBT history.

Senate Bill 3249/House Bill 5596 mandates that students are not eligible to move past the 8th grade unless they complete required lesson plans on LGBT history and parents are forced to comply with the curriculum or they can face a steep fine or jail time.

Proposed lesson plans include the highly controversial topics of gay marriage, gender ideology, activism to support students using the bathrooms and locker rooms of the opposite sex in schools or other public places, and exploring sexuality.

Parents must have the right to an opt-out. No to Senate Bill 3249/House Bill 5596.   

Sincerely,
[Your Name]
BY: Concerned Moms of Chicago

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0